0265-486112      0265-486113
  zaucimpie@cjmures.ro

 IURIAN ALEXANDRU

Audiențe

  • de Luni până Vineri, între orele 8.00 – 15.00

Atribuțiile primarului

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigurăfuncţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şia recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind stareaeconomică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pepagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătireaşi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind stareaeconomică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ulunităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere aexerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termeneleprevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiilelegii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea detitluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală acontribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediuluisecundar.

 

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatuluide specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi deutilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor dindomeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controluluifurnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi abunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilorde serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul dincadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilorpublice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobăriiconsiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte actenormative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate dinpunctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederileangajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţieimediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 

(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinireobligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr.135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cuserviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţileadministraţiei publice locale şi judeţene.

 

(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilorpublice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivitprocedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiilepărţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.